Vraag nu subsidie aan voor jouw innovatieproject!

Subsidie samenwerken aan innovatie. Heb je een idee voor een samenwerkingsproject gericht op innovaties in de landbouwsectoren van Drenthe, Friesland of Groningen? Grijp deze kans om subsidie aan te vragen voor het ontwikkelen van duurzame en toekomstbestendige landbouw. De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van ten minste twee partijen, waarvan er in ieder geval één een landbouwer is.

Je kunt subsidie aanvragen voor loonkosten, eigen arbeid, afschrijvingskosten en kosten van derden. Noteer de datum: De subsidieronde loopt van 1 mei 2024 tot 15 augustus 2024.

Vraag subsidies aan voor één of meer van de volgende thema’s:
 1. Ontwikkel duurzame verdienmodellen binnen de landbouw.
 2. Vergroot de marktgerichtheid en het concurrentievermogen van landbouwbedrijven.
 3. Ontwikkel een marktrijp concept voor een nieuwe duurzame waardeketen gericht op landbouwproducten.
 4. Beperk biodiversiteitsverlies, versterk natuurlijke systemen en behoud leefgebieden of landschappen.
 5. Bevorder duurzame ontwikkeling en slim beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht.
 6. Draag bij aan de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering.
 7. Speel in op maatschappelijke verwachtingen voor voedsel en gezondheid.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe, Groningen of Friesland maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Lees meer over het GLB-programma op de programmapagina GLB 23-27.

Aantal voorwaarden
 • Subsidiebedrag: De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 500.000.
 • Duur: De projectperiode duurt maximaal drie jaar.
 • Kostenverdeling: Geen van de partijen neemt meer dan 70% van de kosten voor haar rekening.
 • Doel: Het project richt zich op het produceren van of de handel in landbouwproducten.
 • Voorschot: Je ontvangt een voorschot van maximaal 50% van de verleende subsidie.
 • Aanvraagtermijn: Eén keer per kalenderjaar kun je een aanvraag indienen voor een deelbetaling.
 • Kennisdeling: Deel de opgedane kennis en resultaten via het Nationale en Europese EIP-netwerk.
 • Voortgangsrapportage: Iedere 12 maanden lever je een voortgangsverslag aan.
 • Uitvoeringsgebied: Je voert het project grotendeels uit in de provincie waar je de aanvraag doet. (Drenthe, Friesland of Groningen)
 • Rapportage: Het vaststellingsverzoek bevat een rapport van feitelijke bevindingen, opgesteld door een accountant.
 • Score: Het project moet minimaal 36 punten van de 60 punten scoren.

Subsidie samenwerken voor innovatie EIP 2024 is beschikbaar voor Drenthe, Groningen en Friesland. Voor de precieze voorwaarden en meer informatie voor Drenthe, klik hier! Voor de precieze voorwaarden meer informatie voor Friesland, klik hier! Voor de precieze voorwaarden meer informatie voor Groningen, klik hier!